Παραγωγικά ζώα & Ζωοτροφικές μονάδες

Το ιατρείο, με μεγάλη εμπειρία ελέγχου παραγωγικών ζώων, μπορεί να δημιουργήσει παραγωγικές & ζωοτεχικές μελέτες για κάθε εφαρμογή ή έργο.

Στάβλοι & εγκαταστάσεις

Λόγω της διεθνούς εμπειρίας και της ενεργής συμμετοχής του κου Κουμαρέλα σε μεγάλα έργα που αφορούν εγκαταστάσεις και χώρους διαβίωσης παραγωγικών ζώων, παρέχεται η δυνατότητα έγκυρης γνωμάτευσης και υλοποίησης τέτοιων έργων με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και αύξησης της παραγωγής.

Translate »